Twilight (2008) แวมไพร์ ทไวไลท์ 1

  • View 7,477,264
  • Comment 74,394
  • Publish 28/7/2562

แวมไพร์ ทไวไลท์ เป็นภาพยนตร์อเมริกันปี พ.ศ. 2551 ซึ่งในส่วนของนิยาย Twilight ภาษาไทยก็ใช้ชื่อว่า แรกรัตติกาล เป็นงานเขียนของสเตเฟนี เมเยอร์

Copyrights 2019 ⓒ All Rights Reserved