The Matrix Reloaded (2003) สงครามมนุษย์เหนือโลก

  • View 7,477,264
  • Comment 74,394
  • Publish 28/7/2562

Freedom fighters Neo (Keanu Reeves), Trinity (Carrie-Anne Moss) และ Morpheus (Laurence Fishburne) ยังคงเป็นผู้นำการประท้วงต่อต้านกองทัพ Machine Machine ปลดปล่อยคลังอาวุธที่มีทักษะพิเศษและอาวุธต่อต้านระบบการกดขี่และการแสวงหาผลประโยชน์ ในการแสวงหาเพื่อช่วยเผ่าพันธุ์มนุษย์จากการสูญพันธุ์พวกเขาได้รับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นในการสร้างบทบาทของ The Matrix และ Neo ในการพิจาณาในชะตากรรมของมนุษยชาติ

Copyrights 2019 ⓒ All Rights Reserved