127 Hours (2010) 127 ชั่วโมง

  • View 47554
  • Comment 22
  • Publish 28/7/2562

ในขณะที่สำรวจหุบเขาห่างไกลในยูทาห์นักปีนเขาและนักผจญภัย Aron Ralston (James Franco) จะติดกับดักเมื่อก้อนหินตกลงบนแขนของเขา ในอีกห้าวันถัดไป Ralston ตรวจสอบชีวิตของเขาและพิจารณาทางเลือกของเขานำเขาไปสู่ทางเลือกที่ทนทุกข์ทรมาน: เพื่อตัดแขนของเขาเพื่อที่เขาจะได้คลี่คลายตัวเองและพยายามหาทางกลับสู่อารยธรรมหรือตรึงอยู่กับกำแพงหุบเขาและมีแนวโน้ม ตาย. ตามหนังสือของ Ralston "ระหว่างก้อนหินกับสถานที่แข็ง"

Copyrights 2019 ⓒ All Rights Reserved