Awake (2007) หลับ เป็น ตื่น ตาย

  • View 7,477,264
  • Comment 74,394
  • Publish 28/7/2562

เนื่องจากการปลูกถ่ายอวัยวะของตระกูลธนาคารผู้มั่งคั่งได้ผ่านการปลูกถ่ายหัวใจเขาจึงมีสติอย่างเต็มที่ แต่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ นั่นคือเมื่อเขาค้นพบการดำเนินการที่มีกำหนดจะล้มเหลวเพื่อเรียกร้องโชคของเขา

Copyrights 2019 ⓒ All Rights Reserved