Passenger 57 (1992) คนอันตราย 57

  • View 37112
  • Comment 50
  • Publish 28/7/2562

John Cutter ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้ายที่เกษียณอายุราชการได้ออกเดินทางไปลอสแองเจลิส เมื่อผู้ก่อการร้ายเข้าควบคุมเครื่องบินจอห์นถูกบังคับให้ใช้การฝึกฝนเพื่อควบคุมสถานการณ์

Copyrights 2019 ⓒ All Rights Reserved