Aquaman (2018) อควาแมน เจ้าสมุทร

  • View 54939
  • Comment 7
  • Publish 28/7/2562

อาเธอร์ครึ่งมนุษย์ครึ่งมนุษย์เกิดมาพร้อมกับความสามารถในการสื่อสารกับสัตว์ทะเล เขาออกเดินทางเพื่อค้นหาตรีศูลในตำนานของแอตแลนและปกป้องโลกน้ำ

Copyrights 2019 ⓒ All Rights Reserved